Членство

Здравейте!

Да станете член на Сдружение „Клуб на привържениците на Ботев Пловдив“ е лесно! Всичко, което трбява да направите, е да попълните Формата за регистрация

В случай, че предпочитате да заплатите в брой, можете да посетите нашият фен-магазин, който се намира:
Фен магазин
гр. Пловдив
ул. Нестор Иванов №1
Можете да попълните заявление, както и да заплатите членският си внос.

Членския внос, определен на учредителното събрание на Сдружение “Клуб на привържениците на Ботев Пловдив“, е 24лв. годишно и се заплаща наведнъж.

Ако предпочитате да заплатите по банков път, можете да го направите на следната сметка:

IBAN: BG11 UNCR 7000 1522  1249 39
BIC: UNCRBGSF
На името на: Сдружение КПБП

Уставa на Сдружението може да бъде видян тук.

Всички 213 новини

Онлайн регистрация


Видове членство:
Методи за плащане:

Устав на сдружение “Клуб на привържениците на Ботев Пловдив”

Устав на сдружение

“Клуб на привържениците на Ботев Пловдив”

Глава  първа: Общи положения

Статут

Чл.1. (1) Сдружение „Клуб на привържениците на Ботев Пловдив,” наричано по-нататък накратко Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза. 

(2) Сдружението се учредява без срок.

Наименованиe

Чл.2. Наименованието на сдружението е “Сдружение Клуб на привържениците на Ботев Пловдив”. Наименованието може се изписва на чужд език.

Седалище и адрес

Чл.3. (1) Сдружението е със седалище: Република България,обл.Пловдив, общ.Пловдив, гр.Пловдив.

(2) Адресът на сдружението е: Република България,обл.Пловдив, общ.Пловдив, гр.Пловдив, бул.”Източен” 10. 

Цели и средства за постигането им

Чл.4. Сдружението има за цели:  

- да популяризира Професионален футболен клуб „Ботев Пловдив”  на територията на Република България и в чужбина;

- да обединява  привържениците на Професионален футболен клуб „Ботев Пловдив” в България и в чужбина в единна организация, да защитава общите им права и интереси и да ги представлява пред държавни и общински органи и служби; местни и чуждестранни физически и юридически лица; 

- да създава условия за провеждане на футболни срещи на „Професионален футболен клуб Ботев Пловдив” в дух на разбирателство между футболните привърженици, ръководните органи на „Професионален футболен клуб Ботев” АД, органите на МВР и привърженици на други отбори при спазване на законодателството в областта на провеждане на спортни мероприятия; 

Чл.5. Сдружението ще постига целите си чрез:

1.създаване на регионални клонове на Сдружението;

2. организиране и провеждане на публични мероприятия;

3.  организиране посещения на футболни срещи;

4. организиране и осъществяване на издателска дейност;

5. организиране и провеждане на семинари и курсове за популяризиране на Професионален футболен клуб Ботев, запознаване с историята, успехите и традициите на клуба; организиране на срещи с легенди на клуба; 

6.организиране на инициативи във връзка с подпомагане на развитието на деца – футболисти, част от детско-юношеската школа на Професионален футболен клуб Ботев.

7.производство и разпространение на спортни артикули с наименованието и логото на Сдружението и клубните цветове на Професионален футболен клуб Ботев Пловдив;

8.създаване и поддържане на интернет страница на Сдружението, подпомагане и разпространение на дейността на сдружението чрез интернет социални мрежи и други.

9.сътрудничество с БФС, ЮЛ – обединения на привърженици на футболни отбори в България и чужбина; държавни и общински ведомства; 

10.законодателна инициатива, като за целта осъществи диалог със специализирани държавни органи и нестопански организации в страната и чужбина.

Предмет на дейност 

Чл.6 Сдружението осъществява следния предмет на дейност: Пропагандира и популяризира Професионален футболен клуб Ботев Пловдив в Република България и в чужбина; организира, информира и обучава членовете си; провежда семинари и курсове; осигурява материална база и програма за реализиране целите на Сдружението. 

Предмет на допълнителна стопанска дейност 

Чл.7.(1) Сдружението може да извършва и да организира извършването на допълнителна стопанска дейност в следните области: Производство и разпространение на спортни артикули с наименованието и логото на Сдружението и клубните цветове на Професионален футболен клуб Ботев Пловдив АД;  представителство и посредничество на членовете на Сдружението в страната и чужбина; изготвяне на програми; изграждане и експлоатация на спортни съоръжения; организиране на аматьорски футболни и други турнири; рекламна и издателска дейност; създаване на авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост.

(2) Сдружението може да извършва стопанска дейност и в други области, свързана с постигането на целите, посочени в Устава и непротиворечаща на законите в страната.

Глава втора: Членство

Състав на сдружението

Чл.8. Членове на сдружението могат да бъдат всички дееспособни физически лица навършили 16 години, без разлика на пол, национална, етническа, политическа, религиозна и друга принадлежност, както и действащи юридически лица,  които са подали заявление за членство, с което декларират привързаността си към ПФК “БОТЕВ”, съгласието си с настоящия Устав и заплащат редовно членски внос.

Възникване на членството

Чл.9. (1) За приемане като член на Сдружението е необходимо депозиране на собственоръчно подписано заявление до Управителния съвет, в което кандидатът за член посочва задължително телефон и/или адрес на електронна поща за връзка и уведомления. 

(2)Постъпилите заявления по ал. 1 се разглеждат на първото по ред заседание на УС, който уведомява кандидат члена за своето Решение.

(3)Новоприетите членове на Сдружението са длъжни, да внесат годишния членски внос в пълен размер от 24 (двадесет и четири ) лева в касата на дружеството или по открита от клуба банкова сметка. Членският внос може да бъде заплатен еднократно за цяла година или на две равни вноски : първата до края на месец януари за всяка календарна година, а втората до края на месец юли за всяка календарна година. 

(4) Сдружението води Книга на своите членове и следи за внасянето на членския внос и целевите парични вноски. 

Прекратяване на членство

Чл.10. (1) Членство се прекратява:

 1. при доброволно напускане на Сдружението чрез депозиране на писмено заявление до Управителния съвет
 2. чрез изключване от Общото събрание на Сдружението в следните случаи:

    2.1. при системно нарушаване на Устава

    2.2. при извършване на действия, уронващи престижа на Сдружението

    2.3. при смърт или поставяне под пълно запрещение на физическо лице или при прекратяване на юридическо лице

3.   поради неплащане на членски внос по неуважителни причини за период от : една календарна година. Това се констатира по документи от Управителния съвет, който се произнася с решение, подлежащо на обжалване пред Общото събрание.

(2) При прекратяване на членството Сдружението не възстановява внесения от лицето членски внос. Последното губи правата си по чл.11 (1).

Права и задължения на членовете

Чл.11. (1) Членовете на сдружението имат равни права и задължения, като всеки от тях има по един глас при провеждане на Общо събрание.

(2) Членовете имат следните права:

 1. да участват в осъществяването на целите на Сдружението
 2. да избират и бъдат избирани в Управителния съвет на Сдружението
 3. да искат и да получават информация относно дейността на Сдружението от УС и председателя му

(3) Членовете на сдружението имат следните задължения:

 1. активно да съдействат за осъществяване на целите на Сдружението
 2. да плащат редовно членския си внос
 3. да не допускат действия, уронващи престижа на Сдружението.

(4) За задълженията на Сдружението членът отговаря само до размера на членския си внос. Той не отговаря лично за задълженията на Сдружението.

Глава трета: Органи на Сдружението

Чл.12.Органи на сдружението са: Общо събрание и Управителен съвет. 

Общо събрание

Чл.13. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението. Състои се от членовете на Сдружението. Всеки член на Сдружението може да бъде представляван на ОС от друг член на сдружението въз основа на писмено пълномощно. Едно лице може да представлява не повече от трима члена. Преупълномощаване не се допуска. При разрастване структурата на клуба, когато свикването и присъствието на необходимия брой членове в Общото събрание би затруднило провеждането му, Управителният съвет може да вземе решение да свика Общо събрание и на делегатски принцип при норма на представителство - един делегат на десет члена. В последния случай делегатът следва да е изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно с изрична представителна власт за гласуване по точките от дневния ред на събранието.

(2) ОС се свиква един път годишно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението в населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Поканата за събранието следва да отговаря на изискванията на ЗЮЛНЦ и се довежда до знанието на членовете чрез еднократното й публикуване в повече от един всекидневник разпространяван на територията на гр.Пловдив и поставянето й на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, най-малко 14 дни преди датата на насроченото Общо събрание, както и обявяването й в интернет страницата на сдружението. Поискалите свикване на ОС предлагат проект за дневен ред. То може законно да заседава само ако присъстват поне половината от членовете. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

Права на Общото събрание

Чл.13. (1) Общото събрание има следните права:

 1. приема, изменя и допълва Устава на Сдружението
 2. определя общите насоки и перспективи в дейността на Сдружението
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет.
 4. изслушва и приема отчетите на Управителния съвет.
 5. приема бюджета на Сдружението.
 6. приема решение за разпореждане с недвижими имоти, собственост на сдружението и за разпореждане с имущество, равняващо се на повече от 20000 лв.
 7. взема решение за откриване и закриване на клонове, за преобразуване или прекратяване на Сдружението
 8. приема и изключва членове
 9. взема решения за участие в други организации
 10. взема решение относно дължимостта и размера на членския внос
 11. отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението
 12. приема други вътрешни актове.
 13. Одобрява Правилник за дейността на Управителния съвет.

Начин на вземане на решения

Чл.14. (1) Решенията се вземат с явно гласуване. По искане на ¼ от присъстващите членове на ОС се извършва тайно гласуване. 

(2) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията за изменение и допълнение на устава, за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство две трети от присъсващите. Решенията за определяне на ликвидатор и решенията за разпореждане с недвижими имоти и имущество, равняващо се на повече от 20 000 лв. на сдружението и за определяне реда и организиране извършването на дейността на сдружението се вземат с мнозинство от всички членове на Сдружението.

(3) Сдружението е длъжно да води книги за протоколите от заседанията на органите си. Ръководещият заседанието и лицето, изготвило протокола, удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му. 

(4) Общото събрание с решение може да делегира правата си по предходната алинея без т.1,3,4,5,6,7 и 10 на Управителния съвет в периода между две Общи събрания. Взетите от УС решения се утвърждават от най-близкото по време ОС. 

(5) За получаване на допълнителни средства за постигане на целите на сдружението, ОС може да взема решения за извършване на допълнителна стопанска дейност по чл.4

Чл.15 (1) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

(2) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(3) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересуваните членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Управителен съвет

Чл.16 (1) УС е изпълнително-разпоредителен орган на Сдружението.

(2) УС се състои от седем физически лица, членове на Сдружението, избрани за срок от две години. Юридически лица, които са членове на Сдружението, могат да посочват за членове на УС и лица, които не са членове на Сдружението.

Заседания на Управителния съвет

Чл.17 (1) УС заседава по предложения от председателя дневен ред най-малко четири пъти годишно. УС може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.18(1) т.1 и 6 – с мнозинство от всички членове

(5) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Правомощия на Управителния съвет

Чл.18(1) УС има следните правомощия:

 1. представлява сдружението чрез избран измежду членовете му Председател и определя обема на представителната власт на председателя или на други членове на сдружението;
 2. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
 3. разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
 4. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 5. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;
 6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това.
 7. определя адреса за кореспонденция на сдружението
 8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган
 9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава
 10. избира измежду своите членове Председател за срок от 2 години.
 11. Приема вътрешен правилник за дейността на Управителния съвет.

(2) До избиране на нов УС старият продължава да изпълнява своите функции.

Глава Четвърта: Представителство и клонове

Чл.19.(1) Председателят на УС или упълномощено от него лице представлява Сдружението в отношенията му с трети лица.

Чл.20. (1)Клонове на Сдружението могат да се създават в страната и в чужбина с решение на Общото събрание

(2) Клоновете не са самостоятелни юридически лица и се ръководят от управител

Глава Пета: Имущество

Чл.21(1) Имуществото на сдружението се състои от:

 1. Членски внос. Размерът на членския внос се определя от ОС веднъж годишно на негово заседание
 2. допълнителна стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав
 3. дарения, завещания и спонсорство от физически и юридически лица
 4. други източници, разрешени от закона.

(2)Сдружението може да отказва дарения, направени с неприемливи за него условия и в противоречие със закона, морала или с този акт 

(3)Сдружението разходва имуществото си за осъществяване на дейност, насочена към постигане на целите, определени в Устава.

Глава шеста: Вътрешен правилник

Чл.22 Вътрешен правилник за дейността на Сдружението се изготвя въз основа на Устава от УС и се представя за одобрение пред ОС.

Глава седма: Преобразуване, прекратяване и ликвидация

Чл.23(1) Решенията за сливане, вливане, отделяне, разделяне и прекратяване се вземат от ОС с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

Чл.24(1) Сдружението се прекратява:

 1. по решение на ОС
 2. по решение на окръжния съд по седалището в случаите на чл.13, ал.1, т.3 от ЗЮЛНЦ

(2) при прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация от определено от общото събрание лице.

Ликвидация

Чл.25 (1) При ликвидация ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на сдружението.

(2) Имущество не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:

 1. учредителите и настоящи и бивши членове на сдружението
 2. лицата, били в състава на органите му и служителите му
 3. ликвидаторите, освен дължимото възнаграждение
 4. съпрузите на лицата по т.1-3
 5. роднините на лицата по т.1-3 по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително
 6. юридическите лица, в които лицата по т.1 – 5 са управители или могат да наложат или да възпрепятстват вземането на решения.

Чл.26. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите на сдружението, се предоставя по решение на съда на ЮЛНЦ, определено за извършване на общественополезна дейност със същите или близки до посочените в Устава цели.

Чл.27. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване на вписването на сдружението от Окръжния съд по седалището му.

Преходни и заключителни разпоредби

Чл.28. За всички неуредени в този Устав въпроси се прилагат правилата на ЗЮЛНЦ и всички останали нормативни актове, действащи в Република България.